AkceThe JMP Securities Technology Conference

http://jmptech.ljfevents-rsvp.com/

San Francisco, CA, USA

O akci

Rajarshi Gupta, viceprezident datového výzkumu v Avastu, se bude na každoro_ní konferenci pro technologické výzkumníky ú_astnit panelové diskuse „Selhání zabezpe_ení: co p_ijde dál?“.

Na této konferenci se scházejí investo_i r_zných institucí a finan_ní sponzo_i s nejvyššími vedoucími pracovníky ve_ejn_ obchodovaných a soukromých spole_ností ze sektor_, jako je software, internet a digitální média, komunika_ní infrastruktura, zabezpe_ení, úložišt_ a pr_myslové a energetické technologie.

Více informací

Sledujte nás

Zavřít